Fok eisen

Fok- eisen en regelementen van BI ingaande 01-01-2017

ALLE voorgaande regels en richtlijnen vervallen hiermee !!

1.1. Ingeval van fokken dienen beide fokhonden (reu en teef) aan de navolgende eisen te voldoen:
1.1.1. Alle fokdieren dienen te voldoen aan de BI fokstandaard.
1.1.2. Dienen een microchip hebben.
1.1.3. Dienen medisch onderzocht en volledig gezond te zijn en voldoen aan de minimale eisen die BI aan gezondheid heeft gesteld t.w.:
1.1.3.1. HD C – C. (Minimum score.) Lager dan deze score is niet toegestaan.
1.1.3.2. Advies van BI: Honden met C – C heupen alleen gebruiken bij honden met A – A heupen !!
1.1.3.3. ED 1 – 1. . (Minimum score.) Lager dan deze score is niet toegestaan. Zie ook 1.1.3.7
1.1.3.4. Hyperplasia (Teven) vrij.
1.1.3.5. Testikels (reuen) moeten beiden aanwezig en ingedaald zijn.
1.1.3.6. Ogen, Ec – Entropion en distichiasis vrij
1.1.3.7. Alle (oude) scores van ED die reeds bekend zijn in de database blijven gehandhaafd en worden geaccepteerd voor een dekking. Punt 1.1.3.3. geldt voor honden welke medisch worden onderzocht na 01-01-2017. ED gezondheidsuitslagen van een dierenarts, gedateerd t/m 31-12-2016, worden geaccepteerd met een max score van ED 2 – 2.
1.1.4. Dienen een DNA profiel te hebben volgens het ISAG protocol. 18 en/of 21 markers.
1.1.5. Fokhonden in het bezit van een BI fokker dienen te zijn aangekeurd door BI en in het bezit te zijn van een TPI. (Exterieur, Karakter en gezondheid = TPI)
1.1.5.1. Minimale keuringsscore exterieur 75%. Lager dan 75% is diskwalificatie.
1.1.5.2. Minimale keuringsscore karakter test 75%. Lager dan 75% is diskwalificatie.
1.1.6. Indien een combinatie wordt gemaakt met b.v. een reu die niet geregistreerd is bij BI maar wel bij een andere organisatie dan dient de reu aan de navolgende eisen te voldoen:
1.1.6.1. Dient een DNA profiel te hebben volgens het ISAG protocol. 18 en/of 21 markers.
1.1.6.2. Dient een stamboom te hebben.
1.1.6.3. Dient bij de andere organisatie aangekeurd en geschikt voor de fokkerij te zijn.
1.1.6.4. Dient medisch gekeurd en volledig gezond te zijn en minimaal aan punt 1.1.3.1 en 1.1.3.3 te voldoen.
1.1.6.5. Indien ingevroren sperma wordt gebruikt van een overleden hond dan kan, in bepaalde gevallen, dispensatie worden verleend aan een van de punten onder 1.1.3.
1.1.6.6. Indien ingevroren sperma wordt gebruikt van een NIET overleden hond dan dient de hond medisch gekeurd te zijn volgens punt 1.1.3. of 1.1.6.
1.1.6.7. Een DNA profiel is in ALLE gevallen vereist bij gebruik van ingevroren sperma. ( 1 druppel is voldoende !!)
1.1.6.8. De ouder dieren van de gekozen reu dienen bij BI bekend te zijn.
1.1.6.9. Punt 1.1.6. is van toepassing indien de stamboom van deze organisatie door BI is geaccepteerd.
1.1.6.10. Indien de stamboom niet zonder meer is geaccepteerd door BI dan dient er behalve punt 1.1.6. ook aanvullend het DNA profiel en stambomen van de ouders van de gekozen reu te worden meegestuurd om zodoende een gedegen ouderschap check te doen.
1.1.7. Alle fokhonden die voldoen aan de fokeisen van BI hebben de status “Geschikt voor fokkerij: Yes“ in de database.
1.1.8. In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet neemt BI een, niet voor beroep vatbare, beslissing.

1.2. De teef.
1.2.1. De teef dient minimaal 18 maanden oud te zijn op de dag van de eerste dekking.
1.2.2. Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden (6 jaar) heeft bereikt.
1.2.3. Een teef waaruit eerder pups zijn geboren mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden (8 jaar) heeft bereikt.
1.2.4. Een teef mag niet meer gedekt worden na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
1.2.5. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde keizersnede heeft plaatsgevonden
1.2.6. Een teef mag niet worden gedekt worden binnen 35 weken na de geboorte van een vorig nest.
1.2.7. Een teef mag maximaal twee nesten binnen de 24 maanden krijgen, met in acht neming van artikel 1.2.6.

1.3. De Reu
1.3.1. De reu dient minimaal 12 maanden oud te zijn op de dag van dekking.
1.3.2. De reu dient aangekeurd en geschikt voor de fokkerij te zijn. Zie 1.1.5.

1.4. Inteeltbeperking.
1.4.1. De navolgende combinaties zijn niet toegestaan: vader – dochter, moeder – zoon, broer – zus. De wetgeving kan per land verschillen. Ieder fokker dient in ieder geval de wettelijke eisen van zijn / haar land te volgen c.q. te respecteren. !!
1.4.2. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel 1.4.1. staat opname in het Boerboel International register niet in de weg.
1.4.3. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel 1.4.1., wordt de opname in het Boerboel International register geweigerd en geldt het volgende: “ Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel 1.4.1. heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. ”

1.5. Herhaalcombinaties
1.5.1. Dezelfde oudercombinatie is maximaal drie maal toegestaan

1.6. Nestregistratie
1.6.1. Nest registratie dient plaats te vinden binnen zes maanden na geboorte.
1.6.2. De fokker is verplicht elke dekking binnen 30 dagen aan te melden via het daarvoor bestemde formulier.
1.6.3. Zolang de dekking niet is aangemeld, zal er geen mogelijkheid zijn tot plaatsen in de rubriek verwachte nesten en zal in geval van onvolkomenheden het nest niet worden geregistreerd.
1.6.4. Honden kunnen worden geregistreerd met slechts 1 / één kennelnaam.
1.6.5. Kennelnaam toevoegingen worden niet meer geaccepteerd.
1.6.6. BI behoud zich het recht voor om kennel- en stamboomnamen zonder opgave van reden te weigeren.
1.6.7. Pups dragen de kennelnaam van de fokker / eigenaar van de teef op het moment van de geboorte.
1.6.8. Fokkers met database toegang dienen ervoor te zorgen dat de gegevens van de pup en van de nieuwe eigenaar worden ingevuld in de database van BI.
1.6.9. Bij pup registratie na zes maanden gelden de navolgende bepalingen:
1.6.9.1. Invoeren kan uitsluitend door BI.
1.6.9.2. DNA profielen van de pups moeten worden meegestuurd en/of bekend zijn bij BI.
1.6.9.3. Administratiekosten worden in rekening gebracht. (Zie database, website en App voor kosten indicatie.)
1.6.10. Wanneer er sprake is van een nest met mogelijk verschillende vaders (Dual Sire mating) dient er van elke pup DNA te worden ingezonden en zullen de geboortecertificaten pas worden afgegeven wanneer de DNA uitslagen bekend zijn en de ouderschap via de database is geverifieerd. BI zal het nest registreren.
1.6.11. Invoeren op één van de reuen is nadrukkelijk verboden.
1.6.12. In geval van het doorgeven van verkeerde informatie, niet conform de ras standaard van BI op het gebied van kleur, geen correcte ouders of anders, bij het registreren van een hond / pup wordt de stamboom / geboortecertificaat ongeldig verklaard. De hond wordt dan automatisch in het ‘Pet-register’ geplaatst en de fokker krijgt een waarschuwing.
1.6.13. Tevens behoudt BI zich het recht voor om deze informatie (1.6.12) met andere organisaties te delen.