GEBRUIKERSVOORWAARDEN van de Boerboel International website/database.
Door in te loggen op de website/database stemt u onvoorwaardelijk in met deze gebruikersvoorwaarden.

Het onderstaande is van toepassing op de complete inhoud van de Boerboel International (hierna ‘ BI’ genoemd) website/database.

Het gebruik van de website/database impliceert dat de bezoeker (hierna ‘de gebruiker’ genoemd) zich akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Onder ‘informatie’ wordt hier verstaan informatie in welke vorm dan ook zoals teksten, DNA profielen, lay-out, afbeeldingen, test dekkingen, stambomen, software, grafische elementen of andere items.

1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De informatie in deze website/database is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website/database op welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden of te publiceren op fora en websites zonder uitdrukkelijke toestemming van BI..
Zodra BI constateert dat er informatie zonder toestemming wordt verspreid dan zal de gebruiker per direct de toegang tot de website/database worden geweigerd zonder dat er restitutie of andere vergoedingen kunnen worden opgeëist door gebruiker. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn exclusief van BI en tegen inbreuk hierop zal worden opgetreden.

2. Aansprakelijkheid

BI besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van deze website/database. De informatie die via deze website/database wordt verstrekt, is in beginsel afkomstig van betrouwbare bronnen.
Nochtans kan BI noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen.
De gebruiker vrijwaart BI voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit eventuele onjuistheden vermeld op of in de website/database.
BI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke initiatief/beslissing dan ook die de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
BI kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de BI website/database of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
BI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website/database.
De gebruiker vrijwaart BI uitdrukkelijk voor aanspraken van derden m.b.t. het verstrekken van informatie aan de website/database.
De gebruiker vrijwaart BI, de werknemers van BI, vrijwilligers van BI, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website/database of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
BI behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment informatie te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website/database;

3. Hyperlinks naar sites van derden

De BI website/database bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden.
Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. BI is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Het aanbieden door BI van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat BI de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat BI haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen BI en de eigenaar/eigenaren van deze sites.
BI kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website/database.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de door de gebruiker verstrekte informatie eigendom wordt / is en blijft van BI en nimmer behoeft te worden verwijderd ook al zou de gebruiker geen gebruik meer maken van deze website/database.
De teksten, afbeeldingen en andere items die op de BI site verschijnen worden door het auteurs- en databaserecht beschermd. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd verkregen.
Het opslaan en printen van informatie van BI is in het algemeen enkel toegestaan indien BI hiertoe schriftelijk de mogelijkheid biedt.
Het opslaan van informatie van de BI website/database in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch “cachen “ van de informatie door de browser).
Sommige namen, tekens of logo’s die op deze  website/database worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.
Door documenten, zoals HD, ED, DNA etc, te uploaden naar de database geeft de gebruiker BI onvoorwaardelijke toestemming om aanvullende informatie op te vragen of de echtheid te controleren bij de uitgever van deze documenten.

5. Bescherming van de Privacy

BI respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website/database.
Het verzamelen van “persoonlijke gegevens” via onze  website/database en het gebruik dat BI van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de privacy. t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens.
Bij het invullen van een elektronisch formulier vraagt BI u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren.
Deze persoonsgegevens worden verzameld, opgenomen in ons adressenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en voor de nieuwsbrieven (per e-mail) van BI..

Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hierboven beschreven manier worden gebruikt, dit d.m.v. een e-mail kenbaar maken aan BI of geen e-mailadres beschikbaar te stellen.

6. Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door BI worden verwerkt.
Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde en kosteloos de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht, per e-mail, aan de Webmaster van BI. (admin@boerboelinternational.eu)

8. Wijziging en kennisgeving van deze gebruikersvoorwaarden.

BI behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden, zonder vooraf gaande kennisgeving, ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar  website/database hiervan op de hoogte stellen op haar website/database of via e-mail.

9. Slotbepaling

Indien BI constateert dat de door BI verstrekte privé login informatie wordt verspreid, uitgeleend of anderszins door niet bevoegde derden wordt ge(mis)bruikt dan zal de gebruiker per direct de toegang tot de website/database worden geweigerd zonder dat er restitutie of andere vergoedingen kunnen worden opgeëist door gebruiker. Elke toegang, alle handelingen worden gelogd !! Bij excessief gebruik (scripts e.d.) volgt onmiddelijk een blokkade op het account en IP adres.
Indien het jaarlijkse lidmaatschapsgeld niet of te laat wordt betaald kan BI besluiten om de toegang tot de website/database en/of het lidmaatschap te beeindigen, tijdelijk of definitief, te blokkeren.
BI behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden u de toegang tot de website/database en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen alsmede het lidmaatschap te beeindigen..
BI behoudt zich het recht voor om de website/database zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen.
Ook is BI niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website/database.
Engels recht is toepassing op alle overeenkomsten met BI zoals o.a. lidmaatschap, website en database toegang

Boerboel International, Maart 2017